شیمانول

شرکت روان گســـتران توان غرب در سـال 1389با هدف تولید روانکارهاي صنعتی و محلول هاي ضد یخ تاسیس گردید وبا توجه به رشد روزافزون صنایع خوردروسازي و نیاز خودروهاي پیشرفته و جدید امروزي به روانکارهاي خاص و ضـدیخ هایی با عمر طولانی و تکنــولوژي بالاي شـیمی، طراحی فرمولاسـیون و سـاخت این مواد در برنامه کاری این شرکت قرار گرفت. از اوایل سال 1389 این شــرکت با دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنایع ، کار تولید انواع روانکارها و ضدیخ ها با برند تجاری شیمانول را در استان کردستان آغاز نموده است.